หน้าหลัก

หลักสูตรที่กำลังเปิดอบรม

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

หลักสูตร 117

อาจารย์กริช บัวทอง

อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

หัวข้อบรรยาย

เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิด/ เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รอบการอบรม

รอบเดียว
วันที่ 28 ก.พ. 63

ค่าลงทะเบียน

3,000


หลักสูตร 118

อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ

เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ

รอบเดียว
วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

4,800


หลักสูตร 119

อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ

เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Grammar และศัพท์โดยใช้โปรแกรม Rangsan – Mind Map Solution

รอบเดียว
วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

4,800


หลักสูตร 120

อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป

รอบเดียว
วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

4,800


หลักสูตรก่อนหน้า

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

หลักสูตร 108

อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา

ผู้เชียวชาญด้านพัสดุจากหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อบรรยาย

การแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รอบการอบรม

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

ค่าลงทะเบียน

4,800


หลักสูตร 114

อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ จุฬาภรณ์ จรบุรมย์
อาจารย์ รังสันต์ จันทร์วิเศษ

การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

4,800


หลักสูตร 115

อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ ภูมินทร์ มีขันหมาก

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

4,800


หลักสูตร 116

วิทยากร ผู้เชียวชาญด้านงบประมาณและกฎหมายจากสำนักงบประมาณ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.ใหม่)

รอบเดียว
วันที่ 29/03/2562

3,000


รับจัด OD หรือบรรยายเป็นการภายใน (In-house) ทุกหัวข้อและหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงานต้องการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
(รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล, รศ.นิภา แก้วศรีงาม, ฯลฯ)