หลักสูตรอบรม งานทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรอบรม งานทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อการบรรยาย

  • เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่างๆ การมอบหมายงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการ
  • เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ และการ พิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการประเมินผล
  • เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ บุคลากร
  • เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้าง แรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ

รอบการจัดอบรม

รอบที่ 1 วันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บรรยายโดยวิทยากร : นายพิชาวุธ เพ็งทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม

ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท

หมายเหตุ
1. ส่งใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม 7 วัน (ติดต่อสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 081-6622233, 098-2490099, 081-7172967
e-mail: hpdccenter@gmail.com)
2. ค่าลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่าย ที่อยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/32 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560095493
4. สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 402 ซ.เรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะสำรองห้องพักไว้ให้หากระบุมาในใบสมัคร

คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตรอบรม การประเมินสมรรถนะ

หลักสูตรอบรม การประเมินสมรรถนะ

หัวข้อการบรรยาย

  • เทคนิคการเตรียมตัวประเมินสมรรถนะ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานราชการ
  • ปฏิบัติการ การฝึกเขียนรายงานการประเมินสมรรถนะ

รอบการจัดอบรม

รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บรรยายโดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หมายเหตุ
1. ส่งใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม 7 วัน (ติดต่อสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 081-6622233, 098-2490099, 081-7172967
e-mail: hpdccenter@gmail.com)
2. ค่าลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่าย ที่อยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/32 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560095493
4. สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 402 ซ.เรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะสำรองห้องพักไว้ให้หากระบุมาในใบสมัคร

คลิกเพื่ออ่านต่อ