หน้าหลัก

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

หลักสูตร 108

อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา

ผู้เชียวชาญด้านพัสดุจากหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อบรรยาย

การแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รอบการอบรม

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

ค่าลงทะเบียน

4,800

หลักสูตร 114

อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ จุฬาภรณ์ จรบุรมย์
อาจารย์ รังสันต์ จันทร์วิเศษ

การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

4,800

หลักสูตร 115

อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ ภูมินทร์ มีขันหมาก

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

รอบเดียว
วันที่ 30-31/03/2562

4,800

หลักสูตร 116

วิทยากร ผู้เชียวชาญด้านงบประมาณและกฎหมายจากสำนักงบประมาณ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.ใหม่)

รอบเดียว
วันที่ 29/03/2562

3,000