หน้าหลัก

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

หลักสูตร 108

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ และมีความเชี่ยวชาญ

หัวข้อบรรยาย

การแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รอบการอบรม

รอบ 1
วันที่ 15-16/12/2561

รอบ 2
วันที่ 2-3/02/2562

ค่าลงทะเบียน

4,600

หลักสูตร 109

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ และมีความเชี่ยวชาญ

การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

รอบ 1
วันที่ 22-23/12/2561

รอบ 2
วันที่ 26-27/12/2561

4,600

หลักสูตร 110

อาจารย์ ดร. ศักดา วัตตธรรม
อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง

การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย

รอบ 1
วันที่ 26-27/01/2562

รอบ 2
วันที่ 2-3/02/2562

4,600

หลักสูตร 112

อาจารย์ ภูมินทร์ มีขันหมาก
อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง

การประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รอบ 1
วันที่ 15-16/12/2561

รอบ 2
วันที่ 26-27/01/2562

4,600

หลักสูตร 113

อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ จุฬาภรณ์ จรบุรมย์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

รอบ 1
วันที่ 15-16/12/2561

รอบ 2
วันที่ 22-23/12/2561

4900

หลักสูตร 114

อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ จุฬาภรณ์ จรบุรมย์

การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

รอบ 1
วันที่ 26-27/01/2562

รอบ 2
วันที่ 2-3/2/2562

4,600