หลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป

กำหนดการหลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป (ให้นำโน้ตบุคที่ติดตั้ง excel version 16 มาด้วย)

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Excel/ การจัดข้อมูลกับแผ่นงาน ในเซลล์และตามเงื่อนไข/ การจัดเรียง การตรึงแนว การแยก และการกรองข้อมูล/ การสร้างสูตรคำนวณและการอ้างอิงเซลล์/ การสร้างฟังก์ชันและการใช้ฟังก์ชันการคำนวณที่ใช้งานบ่อย/ การใช้ฟังก์ชัน IF แบบเงื่อนไขเดียวและหลายเงื่อนไข/ การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาด้วย VLOOKUPและการป้องกันสูตรงาน/ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศด้วยกราฟประเภทต่าง ๆ

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. การสร้างและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/ การสร้างรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์และจัดสร้างรายงานสำหรับระบบฐานข้อมูล/การสร้าง Query และการนำข้อมูลภายนอกเข้า Excel/ การเตรียมข้อมูลเพื่อทำ Pivot Table / การออกแบบและการจัดกลุ่มใน Pivot table /การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table)/ การสร้าง Dashboard


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น