หลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป

วันที่ 6-7กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้Excel/การดึงข้อมูลที่เป็น Text File มาใช้งาน Excel/การแปลงข้อมูลที่เป็น Reportจาก Text File ให้เป็น Database Formatอย่างรวดเร็ว/การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ Filter และ Advanced Filter/การสร้างรายงานแบ่งกลุ่ม กลุ่มข้อมูลแบบซ้ำซ้อนหลายระดับ/เทคนิคในการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

วันที่สอง 09.00 – 16.00น.การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/การเรียงลำดับข้อมูลแบบง่ายและแบบซับซ้อน/การใช้ตัวคัดกรองแบบง่ายและซับซ้อน (Advance Filter) และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง/การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคัดกรองกับการคำนวณในระบบฐานข้อมูล/การสร้างรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์ และจัดสร้างรายงานสำหรับระบบฐานข้อมูล/การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table)

หมายเหตุเวลา 10.30 – 10.45 และ14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *