กำหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กำหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสม การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร . และการจัดสวัสดิการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน
วันแรก วิทยากร อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน
9.00 – 10.30 น.
1.1 หลักการและแนวคิดของการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
1.2 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ/ ขั้นตอนของการประเมินค่างาน
1.3 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน/การมอบหมายงาน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.5 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้วย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ)
1.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินค่างานแบบ Civil Service Commission
1.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
13.00 – 14.30 น.
2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ”
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดตามกระบวนการทำงาน”
2.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
2.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม
หัวข้อ1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
9.00 – 10.30 น.
1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงาน
1.2 สาเหตุและการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 ภารกิจ วิธีการและกิจกรรม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
13.00 – 14.30 น.
2.1 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนิคการลดความขัดแย้ง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ/ วิธีการธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *