กำหนดการหลักสูตร 108 การแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยบรรยายเทคนิคการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ลดการร้องเรียน ลดการความผิดพลาด ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ การทำ TOR เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ มีแบบฝึกหัดปฏิบัติการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้าทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน
วันแรก
09.00 – 10.30 น. 1 หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2 เทคนิคการทำ TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการร้องเรียน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 3 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อย
และแนวทางแก้ไข 4 กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 1 เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 2 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระหว่างการบริหารสัญญา

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 3 กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ


วันที่สอง
09.00 – 10.30 น. 1 เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อย
และแนวทางแก้ไข

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 2 เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข 3 กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 1 กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 2 กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *