หลักสูตร 109 การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานระบบ e-GP การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม สาธิตการสร้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-EP ยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง แนวทางปฏิบัติในอนาคต แนวทางการบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อ การบริหารสัญญา และการย้อนขั้นตอนในระบบ e-EP สาธิตการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-market สาธิตการจัดทำประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสำหรับวิธี e-bidding สาธิตการบันทึกข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้าง สาธิตการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สำหรับวิธี e-bidding และการคืนหลักประกันสัญญา ทุกหัวข้อมีการยกตัวอย่าง แจ้งปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
วันแรก
09.00 – 10.30 น. การปฏิบัติงานระบบ e-GP และ การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. สาธิตการสร้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-EP ยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบ
และแนวทางแก้ไข

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง และแนวทางปฏิบัติในอนาคต

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. แนวทางการบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อ พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่มักพบ
และแนวทางแก้ไขการบริหารสัญญา และการย้อนขั้นตอนในระบบ e-EP


วันที่สอง
09.00 – 10.30 น. สาธิตการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-market พร้อมยกตัวอย่าง
ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. สาธิตการจัดทำประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding,พร้อมยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสำหรับวิธี e-bidding
สาธิตการบันทึกข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้าง พร้อมยกตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไข

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. สาธิตการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สำหรับวิธี e-bidding,สาธิตการการคืนหลักประกันสัญญา พร้อมยกตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น