หลักสูตร 110 การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาความหมายของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย หาข้อตกลงในการเจรจา การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน เพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระหว่างบุคคล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคู่เจรจา
เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการเจรจา และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตรง ในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และการเยียวยา จากกรณีตัวอย่างในแต่ละกรณีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน คู่กรณีรายบุคคล หน่วยงานต่อหน่วยงาน ทุกระดับความรุนแรง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการอาชีพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
วันแรก
09.00 – 10.30 น. 1 ที่มาและความหมายของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย 2 ประเภทประเด็นกระบวนการ ทักษะที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 3 ปัญหาและอุปสรรค ของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย
4 ฝึกปฏิบัติการ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 1 ขั้นตอนก่อน ขั้นตอนระหว่าง ขั้นตอนหลังการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย
2 สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 4 ฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย


วันที่สอง วิทยากร : อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงาน เจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย โดยตรง

09.00 – 10.30 น. 1 ปัญหาที่มักพบในการเจรจาไกล่เกลี่ย

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 2 กรณีตัวอย่างการเจรจาไกล่เกลี่ย และการเยียวยา ตามระดับความรุนแรงของระหว่าง ผู้ให้และผู้รับบริการ เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 1 ฝึกเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 2 กรณีตัวอย่างการเจรจาไกล่เกลี่ยอื่นๆเช่นระหว่างบุคคล ระหว่างคู่ค้า
ระหว่างหน่วยงานเป็นต้น

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น