หลักสูตร 111 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจูงใจให้ทีมมีความร่วมมือและใช้ภาวะความขัดแย้ง ในเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่เหมาะสม เข้าใจพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจเอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกรู้จักและเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่น ทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปัญหา หลักการแก้ปัญหา ไหวพริบในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ากับปัญหา การจูงใจในการทำงานเป็นทีม การกำหนดเป้าหมายเดียวกันของทีมงาน กำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน อย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานอื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงาน

วันแรก วิทยากร : อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
หัวข้อ เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

09.00 – 10.30 น. 1.1 ชุดความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปัญหา การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์และหัวใจการแก้ปัญหา

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 1.2 ทัศนมิติ 360 องศาเพื่อใคร่ครวญตัดสินใจ ลูกโซ่ 5 Whyในการพินิจเบาะแสปัญหา,1.3 ภาคปฏิบัติ Case Study

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 2.1 ลักษณะ FEB ปัญหาสากลและวิธีคลี่คลาย กลเม็ดขจัดปัญหาสำคัญที่เป็นกับดักองค์กร, 2.2 ไหวพริบในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ากับปัญหาพื้นฐาน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 2.3 ภาคปฏิบัติ Ideas Activity ภาคปฏิบัติ Case Study


วันที่สอง วิทยากร : ดร. ภูมินทร์ มีขันหมาก หัวข้อ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการทำงานเป็นทีม

09.00 – 10.30 น. 1.1 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข มิติแห่งสัมพันธภาพ สร้างพลังในการร่วมงาน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 11.15 น. 1.2 กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง

11.15 – 12.00 น. 1.3 การสื่อสารที่มีพลังสร้างประสิทธิภาพในการร่วมงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 2.1 การทำงานเป็นทีม ทัศนะคติเชิงบวกของการทำงานสมัยใหม่

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 2.2 Workshop ปลุกยักษ์ในการทำงานจริง

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น