หลักสูตร 112 การประเมินค่างาน การประเมินปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เน้นเทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน

วันแรก วิทยากร : อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง
09.00 – 10.30 น. 1.1 หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการประเมินค่างาน (Job Evaluation),1.2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน/การมอบหมายงาน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. 1.3 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้วย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ),1.4 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินค่างานแบบ Civil Service Commission

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management),2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ,2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์”

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. 2.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล, 2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดตามกระบวนการทำงาน”, 2.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ


วันที่สอง วิทยากร : อาจารย์. ภูมินทร์ มีขันหมาก
หัวข้อ1. ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เน้นเทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ
09.00 – 10.30 น. 1.1 ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. 1.2 ฝึกปฏิบัติการ เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
13.00 – 14.30 น. 2.1 ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. 2.2 วิธีการธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น