หลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

วันแรก
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ
09.00 – 10.30 น. 1.1 วัดทักษะจัดกลุ่มผู้อบรม ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ, 1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จำเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. 1.3 การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนำตัวและผู้อื่นตำแหน่งต่างๆ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติการกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. 1.5 ฝึกปฏิบัติการการนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชมหน่วยงาน
วันที่สอง
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน
09.00 – 10.30 น. 2.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. 2.2 ฝึกปฏิบัติสนทนาในการเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 2.4 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. 2.5 ฝึกปฏิบัติการ การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น

หมายเหตุ

1. วิทยากรเป็นกันเอง รับผู้เข้าอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแต่เริ่มต้น
2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น