กำหนดการหลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อราชการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประสานงานราชการภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ หลักการเขียน สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆ เช่น หนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล หนังสือตอบรับ ปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม หนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ และผู้สนใจอื่นๆ

วันแรก
09.00 – 10.30 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบของ
หนังสือประเภทต่างๆ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. ปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประเภทต่างๆ
หลักการเขียน พร้อมยกตัวอย่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆ
การเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง
วันที่สอง
09.00 – 10.30 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *