หลักสูตร 117 เจาะลึกพรบ.ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 วิทยากรโดย อาจารย์กริช บัวทอง
อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง
09.00 – 12.00 น. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และระเบียบสำนักนายกที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด เพื่อลดความเสียหายให้กับภาครัฐ และผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาตัวอย่าง
13.00 – 16.00 น. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ และแนวปฏิบัติล่าสุดเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ กรณีศึกษาการตั้งกรรมการและการสอบข้อเท็จจริง การทำสำนวนคดีละเมิด กรณีศึกษาตัวอย่าง

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *