หลักสูตร 117 เจาะลึกพรบ.ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กำหนดการหลักสูตร 117 เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

วันที่ 28 ก.พ. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์กริช บัวทอง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

09.00 – 12.00 น. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และระเบียบสำนักนายกฯ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด เพื่อลดความเสียหายให้กับภาครัฐ และผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาตัวอย่าง

13.00 – 16.00 น. พรบ. ความรับผิดทางละเมิดฯ และแนวปฏิบัติล่าสุดเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ กรณีศึกษาการตั้งกรรมการและการสอบข้อเท็จจริง การทำสำนวนคดีละเมิด กรณีศึกษาตัวอย่าง


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น