นายพิชาวุธ เพ็งทอง

นายพิชาวุธ เพ็งทอง

การศึกษา

   • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
    จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบัน

   • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการเป็นวิทยากร

   • ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
   • การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
   • การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
   • การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)