ผศ.ดร. นิภา แก้วศรีงาม<

ผศ.ดร. นิภา แก้วศรีงาม

การศึกษา

   • Distance Learning in Higher Education University of New England , Australia
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยม (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), มศว ประสานมิตร

ปัจจุบัน

   • ข้าราชการบำนาญ
   • วิทยากรอิสระ
   • เกษตรกร

อดีต

   • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยกรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
   • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และฝึกอบรม
   • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
   • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์พิเศษ

   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • มหาวิทยาลัยมหิดล
   • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย