กำหนดการหลักสูตร 107 วินัยราชการและแนวทางสอบสวน

กำหนดการหลักสูตร 107 วินัยข้าราชการ
หัวข้อ การดำเนินการทางวินัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ)

โดย อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง, อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับวินัย หลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และวิธีการลงโทษ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการในการปรับบทความผิด กำหนดความผิด และระดับโทษเพื่อให้ได้มาตรฐานการลงโทษ และสามารถออกคำสั่งลงโทษทางวินัยได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 1
หัวข้อ 1. วินัยข้าราชการ
9.00 – 10.30 น.
1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของวินัย หมวดหมู่ของวินัย
2. โทษทางวินัย ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับวินัย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และทดลองทำกรณีศึกษาในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
วินัยต่อประเทศชาติ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนต่อ
ผู้ร่วมงานต่อตนเอง
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย
13.00 – 14.30 น.
1. จุดเริ่มต้นของการดำเนินการทางวินัย
2. การสอบสวนทางวินัย การกำหนดประเด็นการสอบสวนกรณีไม่ร้ายแรงและกรณีร้ายแรง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น.
3. ฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย

วันที่ 2
หัวข้อ 3. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย (ต่อ)
9.00 – 10.30 น.
4. ฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
5. การสั่งลงโทษ สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง
6. การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 4. วิธีพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย
13.00 – 14.30 น.
1. ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ
2. หลักการพิจารณาความผิด
3. หลักการกำหนดโทษ
4. ฝึกปฏิบัติการการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น.
5. การลงโทษทางวินัย
5.1 จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัย
5.2 ข้อควรคำนึงในการลงโทษ
6. ลักษณะของคำสั่งลงโทษ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *