หลักสูตร 108 การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยภาครัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคการทำ TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการร้องเรียน เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระหว่างการบริหารสัญญา

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น