หลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ/อาจารย์จุฬาภรณ์ จรบุรมย์

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบ และหลักการเขียน หนังสือประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประเภทต่างๆ สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูล

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชมฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น