หลักสูตร 115 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ โดยอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล และอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หัวใจกับจิตวิญญาณการให้ความร่วมมือเชิงรุก ยกระดับความสำเร็จในชีวิตด้วยสปิริทจิตอาสา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อุบายขจัดกับดักการให้ความร่วมมือในองค์กร การคิดเชิงบวกสร้างสรรค์ให้งานมีประสิทธิผล เคล็ดลับปลูกฝังไลฟ์สไตล์จุดโดนใจที่แตกต่าง จิตวิทยาการสื่อให้ผู้มาติดต่อได้ความพึงพอใจ ศิลปะการปรับบุคลิกให้มีเสน่ห์ในการเข้าสังคม

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร การสร้าง วินัย และคุณธรรมในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดี จิตสำนึกในการทำงาน และจงรักภักดีต่อองค์กร   เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น