หลักสูตร 116 การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(พ.ร.บ.ใหม่) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและกฎหมายจากสำนักงบประมาณ

วันเดียว 09.00 – 16.00 น. หลักการ และสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติฉบับ ๒๕๐๒ และฉบับ ๒๕๖๑ ข้อควรตระหนักในการจัดการงบประมาณและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการภายใต้ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 3000 บาท

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น