หลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ

กำหนดการหลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตรงกับความต้องการ และลดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนข้อควรระวังในการจัดทำราคากลางและการเผยแพร่ราคากลาง

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (รวมทั้งการเช่า)/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง/การบอกเลิกสัญญา/การรับและการคืนหลักประกันสัญญา/ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า/ หลักประกันผลงาน


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น