หลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 6-7กรกฎาคม 2562 วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำสัญญา/ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง/การงดหรือลดค่าปรับ/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา/การแจ้งการเรียกค่าปรับ/ การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ/ การคำนวณค่าปรับ

วันที่สอง 09.00 – 16.00น.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (รวมทั้งการเช่า)/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง/การบอกเลิกสัญญา/การรับและการคืนหลักประกันสัญญา/ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า/ หลักประกันผลงาน

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *