หลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Gramma และศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Rangsan – Mind Map Solution

วันที่ 6-7กรกฎาคม 2562  วิทยากรโดย อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ

วันแรก 09.00 – 16.00 น.        Fundamental English Editing and Revision for daily writing by Rangsan –Mind Map Solution/การใช้  Dictionaries ทั้ง 3ประเภทพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพัฒนาการเขียน/Essential Grammar for English editing and revision/ Sentence and Part of Speech Analysis

วันที่สอง09.00 – 16.00น.     Process of Editing and Revision/ The use of Editing and Revision Checklist/ Practices Editing and Revision: Daily Life English Editing/ Grammar error editing/ Sentence level editing

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *