หลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Gramma และศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Rangsan – Mind Map Solution

กำหนดการหลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Grammar และศัพท์โดยใช้โปรแกรม Rangsan –Mind Map Solution (โหลดโปรแกรมฟรี/ให้นำโน้ตบุคมาด้วย)

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ

วันแรก 09.00 – 16.00 น.        Fundamental English Editing and Revision for daily writing by Rangsan –Mind Map Solution/ การใช้  Dictionaries ทั้ง 3 ประเภทพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพัฒนาการเขียน/Essential Grammar for English editing and revision/ Sentence and Part of Speech Analysis

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น.     Process of Editing and Revision/ The use of Editing and Revision Checklist/ Practices Editing and Revision: Daily Life English Editing/ Grammar error editing/ Sentence level editing


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Posted in Uncategorized.

ใส่ความเห็น