กำหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กำหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสม การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร . และการจัดสวัสดิการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน
วันแรก วิทยากร อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน
9.00 – 10.30 น.
1.1 หลักการและแนวคิดของการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
1.2 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ/ ขั้นตอนของการประเมินค่างาน
1.3 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน/การมอบหมายงาน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.5 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้วย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ)
1.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินค่างานแบบ Civil Service Commission
1.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
13.00 – 14.30 น.
2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ”
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกำหนดตัวชี้วัดตามกระบวนการทำงาน”
2.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
2.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม
หัวข้อ1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
9.00 – 10.30 น.
1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงาน
1.2 สาเหตุและการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 ภารกิจ วิธีการและกิจกรรม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
13.00 – 14.30 น.
2.1 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนิคการลดความขัดแย้ง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ/ วิธีการธำรงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

กำหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ

กำหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำหลักการบริหาร และแนวการบริหารยุคใหม่ จิตวิทยาการบริหารที่จำเป็น ที่ผู้บริหารต้องมีทักษะ บทบาทของผู้บริหาร การบริหารให้พนักงานในองค์กรมีความสุข และประสบความสำเร็จในการบริหารงาน พร้อมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพ แนวทางในการสร้างสุขในองค์กร แนวทางในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันแรก วิทยากร รศ.สุขุม นวลสกุล
หัวข้อ 1. ภาวะผู้นำและแนวการบริหารยุคใหม่
9.00 – 10.30 น.
1.1 ภาวะผู้นำและแนวการบริหารยุคใหม่
1.2 ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับเจ้านาย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 แนวการบริหาร 3 แนว
1.4 หลักการบริหาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
13.00 – 14.30 น.
2.1 จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 บทบาทของหัวหน้างาน
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
หัวข้อ 1. องค์กรแห่งประสิทธิภาพ
9.00 – 10.30 น.
1.1 ไลฟ์สไตล์ผู้นำกับผู้ร่วมงานยุค 4.0
1.2 ทางลัดในการยกระดับประสิทธิภาพ
1.3 ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษา/แบบทดสอบ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.4 หัวใจของการทำงานให้เกิดความสุข
1.5 7องค์ประกอบในการสร้างความสุข
1.6 ภาคปฏิบัติ กิจกรรมดำริ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. องค์กรแห่งความสุข
13.00 – 14.30 น.
2.1 บันดาลผลสัมฤทธิ์ด้วยความคิดบวก
2.2 กุศโลบายพัฒนาทัศนคติกับอี.คิว/ภาคปฏิบัติ กิจกรรมดำริ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.3 กฎแรงดึงดูดกับการสร้างจุดโดนใจ
2.4 กลเม็ดสื่อสารสร้างสรรค์บรรยากาศ/ ภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ
2.5 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

กำหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ

กำหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงวัตถุประสงค์ หรือบางครั้งเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอาจส่งผลทั้งดีหรือไม่ดีต่อกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานจนบางครั้งก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้าน เรียนรู้ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้มากที่สุด เรียนรู้การปรับลดกระแสต่อต้าน เพื่อจูงใจให้ร่วมมือในการเปลี่ยนนี้ เรียนรู้กลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ กลยุทธ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จของการดำเนินงาน การดำเนินงานประจำในรอบปีให้ประสบความสำเร็จและผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมถามจากประสบการณ์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
วันแรก วิทยากร รศ.สุขุม นวลสกุล
หัวข้อ 1. วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง
9.00 – 10.30 น.
1.1 ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
13.00 – 14.30 น.
2.1 เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย
หัวข้อ 1. การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
9.00 – 10.30 น.
1.1 กลยุทธการดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
1.2 กลยุทธ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จของงานและผ่านเกณฑ์คุณภาพไปด้วย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.4 ขั้นตอนการดำเนินการตามกลยุทธ์
1.5 การประเมินผลการดำเนินการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. การสร้างทีมงานคุณภาพ
13.00 – 14.30 น.
2.1 การสร้างทีมงานคุณภาพ
2.2 ตัวอย่างกลยุทธ์จากประสบการณ์วิทยากร
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.3 ฝึกปฏิบัติการวางแผน การดำเนินงานประจำในรอบปีให้ประสบความสำเร็จและผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ
2.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

กำหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

กำหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ
9.00 – 10.30 น.
1.1 วัดทักษะจัดกลุ่มผู้อบรม ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ
1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จำเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 บรรยายเรื่อง การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนำตัวและผู้อื่นใน
ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
1.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
1.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การนำเสนอต่อผู้มาเยือน
9.00 – 10.30 น.
2.1 บรรยายเรื่อง การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
2.2 บรรยายเรื่อง การนำเยี่ยมชม สถานที่ของหน่วยงาน การบอกเล่า เรื่อง
วัฒนธรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
2.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การนำเสนอต่อผู้มาเยือน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การนำเยี่ยมชม
วันที่สาม วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 3. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน
9.00 – 10.30 น.
3.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
3.2 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
3.3 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
3.4 ฝึกปฏิบัติการ การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น

หมายเหตุ
1. วิทยากรเป็นกันเอง รับผู้เข้าอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแต่เริ่มต้น
2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

กำหนดการหลักสูตร 107 วินัยราชการและแนวทางสอบสวน

กำหนดการหลักสูตร 107 วินัยข้าราชการ
หัวข้อ การดำเนินการทางวินัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ)

โดย อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง, อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับวินัย หลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และวิธีการลงโทษ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการในการปรับบทความผิด กำหนดความผิด และระดับโทษเพื่อให้ได้มาตรฐานการลงโทษ และสามารถออกคำสั่งลงโทษทางวินัยได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 1
หัวข้อ 1. วินัยข้าราชการ
9.00 – 10.30 น.
1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของวินัย หมวดหมู่ของวินัย
2. โทษทางวินัย ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับวินัย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และทดลองทำกรณีศึกษาในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
วินัยต่อประเทศชาติ ต่อหน้าที่ราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนต่อ
ผู้ร่วมงานต่อตนเอง
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย
13.00 – 14.30 น.
1. จุดเริ่มต้นของการดำเนินการทางวินัย
2. การสอบสวนทางวินัย การกำหนดประเด็นการสอบสวนกรณีไม่ร้ายแรงและกรณีร้ายแรง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น.
3. ฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย

วันที่ 2
หัวข้อ 3. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย (ต่อ)
9.00 – 10.30 น.
4. ฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน และการกำหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
5. การสั่งลงโทษ สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง
6. การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 4. วิธีพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย
13.00 – 14.30 น.
1. ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ
2. หลักการพิจารณาความผิด
3. หลักการกำหนดโทษ
4. ฝึกปฏิบัติการการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น.
5. การลงโทษทางวินัย
5.1 จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัย
5.2 ข้อควรคำนึงในการลงโทษ
6. ลักษณะของคำสั่งลงโทษ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก