หลักสูตร 108 การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยภาครัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคการทำ TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการร้องเรียน เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระหว่างการบริหารสัญญา

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

กำหนดการหลักสูตร 109 การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานระบบ e-GP การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม สาธิตการสร้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-EP ยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง แนวทางปฏิบัติในอนาคต แนวทางการบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อ การบริหารสัญญา และการย้อนขั้นตอนในระบบ e-EP สาธิตการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-market สาธิตการจัดทำประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสำหรับวิธี e-bidding สาธิตการบันทึกข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้าง สาธิตการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สำหรับวิธี e-bidding และการคืนหลักประกันสัญญา ทุกหัวข้อมีการยกตัวอย่าง แจ้งปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 110 การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาความหมายของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย หาข้อตกลงในการเจรจา การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน เพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระหว่างบุคคล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคู่เจรจา
เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการเจรจา และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตรง ในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และการเยียวยา จากกรณีตัวอย่างในแต่ละกรณีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน คู่กรณีรายบุคคล หน่วยงานต่อหน่วยงาน ทุกระดับความรุนแรง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการอาชีพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 111 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจูงใจให้ทีมมีความร่วมมือและใช้ภาวะความขัดแย้ง ในเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่เหมาะสม เข้าใจพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจเอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกรู้จักและเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่น ทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปัญหา หลักการแก้ปัญหา ไหวพริบในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ากับปัญหา การจูงใจในการทำงานเป็นทีม การกำหนดเป้าหมายเดียวกันของทีมงาน กำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน อย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานอื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 112 การประเมินค่างาน การประเมินปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เน้นเทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ/อาจารย์จุฬาภรณ์ จรบุรมย์

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบ และหลักการเขียน หนังสือประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประเภทต่างๆ สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูล

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชมฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

หลักสูตร 115 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ โดยอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล และอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หัวใจกับจิตวิญญาณการให้ความร่วมมือเชิงรุก ยกระดับความสำเร็จในชีวิตด้วยสปิริทจิตอาสา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อุบายขจัดกับดักการให้ความร่วมมือในองค์กร การคิดเชิงบวกสร้างสรรค์ให้งานมีประสิทธิผล เคล็ดลับปลูกฝังไลฟ์สไตล์จุดโดนใจที่แตกต่าง จิตวิทยาการสื่อให้ผู้มาติดต่อได้ความพึงพอใจ ศิลปะการปรับบุคลิกให้มีเสน่ห์ในการเข้าสังคม

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร การสร้าง วินัย และคุณธรรมในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดี จิตสำนึกในการทำงาน และจงรักภักดีต่อองค์กร   เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

หลักสูตร 116 การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(พ.ร.บ.ใหม่) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและกฎหมายจากสำนักงบประมาณ

วันเดียว 09.00 – 16.00 น. หลักการ และสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติฉบับ ๒๕๐๒ และฉบับ ๒๕๖๑ ข้อควรตระหนักในการจัดการงบประมาณและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการภายใต้ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 3000 บาท