หลักสูตร 110 การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาความหมายของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย หาข้อตกลงในการเจรจา การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน เพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระหว่างบุคคล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคู่เจรจา
เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการเจรจา และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตรง ในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และการเยียวยา จากกรณีตัวอย่างในแต่ละกรณีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน คู่กรณีรายบุคคล หน่วยงานต่อหน่วยงาน ทุกระดับความรุนแรง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการอาชีพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตร 109 การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานระบบ e-GP การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม สาธิตการสร้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-EP ยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง แนวทางปฏิบัติในอนาคต แนวทางการบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อ การบริหารสัญญา และการย้อนขั้นตอนในระบบ e-EP สาธิตการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-market สาธิตการจัดทำประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสำหรับวิธี e-bidding สาธิตการบันทึกข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้าง สาธิตการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สำหรับวิธี e-bidding และการคืนหลักประกันสัญญา ทุกหัวข้อมีการยกตัวอย่าง แจ้งปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตร 108 การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยภาครัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หลักการ/แนวคิด/ขั้นตอนของการแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคการทำ TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการร้องเรียน เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระหว่างการบริหารสัญญา

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท