กำหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ

กำหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำหลักการบริหาร และแนวการบริหารยุคใหม่ จิตวิทยาการบริหารที่จำเป็น ที่ผู้บริหารต้องมีทักษะ บทบาทของผู้บริหาร การบริหารให้พนักงานในองค์กรมีความสุข และประสบความสำเร็จในการบริหารงาน พร้อมทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพ แนวทางในการสร้างสุขในองค์กร แนวทางในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันแรก วิทยากร รศ.สุขุม นวลสกุล
หัวข้อ 1. ภาวะผู้นำและแนวการบริหารยุคใหม่
9.00 – 10.30 น.
1.1 ภาวะผู้นำและแนวการบริหารยุคใหม่
1.2 ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับเจ้านาย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 แนวการบริหาร 3 แนว
1.4 หลักการบริหาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
13.00 – 14.30 น.
2.1 จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 บทบาทของหัวหน้างาน
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
หัวข้อ 1. องค์กรแห่งประสิทธิภาพ
9.00 – 10.30 น.
1.1 ไลฟ์สไตล์ผู้นำกับผู้ร่วมงานยุค 4.0
1.2 ทางลัดในการยกระดับประสิทธิภาพ
1.3 ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษา/แบบทดสอบ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.4 หัวใจของการทำงานให้เกิดความสุข
1.5 7องค์ประกอบในการสร้างความสุข
1.6 ภาคปฏิบัติ กิจกรรมดำริ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. องค์กรแห่งความสุข
13.00 – 14.30 น.
2.1 บันดาลผลสัมฤทธิ์ด้วยความคิดบวก
2.2 กุศโลบายพัฒนาทัศนคติกับอี.คิว/ภาคปฏิบัติ กิจกรรมดำริ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.3 กฎแรงดึงดูดกับการสร้างจุดโดนใจ
2.4 กลเม็ดสื่อสารสร้างสรรค์บรรยากาศ/ ภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ
2.5 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *