กำหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ

กำหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงวัตถุประสงค์ หรือบางครั้งเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอาจส่งผลทั้งดีหรือไม่ดีต่อกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานจนบางครั้งก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้าน เรียนรู้ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้มากที่สุด เรียนรู้การปรับลดกระแสต่อต้าน เพื่อจูงใจให้ร่วมมือในการเปลี่ยนนี้ เรียนรู้กลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ กลยุทธ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จของการดำเนินงาน การดำเนินงานประจำในรอบปีให้ประสบความสำเร็จและผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมถามจากประสบการณ์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
วันแรก วิทยากร รศ.สุขุม นวลสกุล
หัวข้อ 1. วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง
9.00 – 10.30 น.
1.1 ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ
13.00 – 14.30 น.
2.1 เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.2 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย
หัวข้อ 1. การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
9.00 – 10.30 น.
1.1 กลยุทธการดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ
1.2 กลยุทธ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จของงานและผ่านเกณฑ์คุณภาพไปด้วย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.4 ขั้นตอนการดำเนินการตามกลยุทธ์
1.5 การประเมินผลการดำเนินการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
หัวข้อ 2. การสร้างทีมงานคุณภาพ
13.00 – 14.30 น.
2.1 การสร้างทีมงานคุณภาพ
2.2 ตัวอย่างกลยุทธ์จากประสบการณ์วิทยากร
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.3 ฝึกปฏิบัติการวางแผน การดำเนินงานประจำในรอบปีให้ประสบความสำเร็จและผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ
2.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทำงาน

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *