กำหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

กำหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ
9.00 – 10.30 น.
1.1 วัดทักษะจัดกลุ่มผู้อบรม ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ
1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จำเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
1.3 บรรยายเรื่อง การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนำตัวและผู้อื่นใน
ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
1.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
1.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การนำเสนอต่อผู้มาเยือน
9.00 – 10.30 น.
2.1 บรรยายเรื่อง การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
2.2 บรรยายเรื่อง การนำเยี่ยมชม สถานที่ของหน่วยงาน การบอกเล่า เรื่อง
วัฒนธรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
2.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การนำเสนอต่อผู้มาเยือน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
2.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การนำเยี่ยมชม
วันที่สาม วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 3. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน
9.00 – 10.30 น.
3.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
3.2 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
3.3 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริป การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
3.4 ฝึกปฏิบัติการ การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น

หมายเหตุ
1. วิทยากรเป็นกันเอง รับผู้เข้าอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแต่เริ่มต้น
2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร : คลิก

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *