เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
HUMAN PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER (HPDC)

 

เราเป็นศูนย์เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งด้านความรู้ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มิตรภาพระหว่างกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น คุณภาพของผลผลิตและการให้บริการในแง่ของการทำงานที่ดี เกิดการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทำสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพของงาน และองค์กรให้มีคุณภาพและมั่นคง เป็นดัชนีที่สามารถที่จะชี้วัดความสำเร็จของทีมได้ และยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ