กำหนดการหลักสูตร 108 การแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยบรรยายเทคนิคการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ลดการร้องเรียน ลดการความผิดพลาด ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ การทำ TOR เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง เทคนิคการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการตรวจสอบการบริหารพัสดุ มีแบบฝึกหัดปฏิบัติการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้าทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน
วันแรก
คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 109 การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานระบบ e-GP การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม สาธิตการสร้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-EP ยกตัวอย่าง ปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง แนวทางปฏิบัติในอนาคต แนวทางการบันทึกข้อมูลในใบสั่งซื้อ การบริหารสัญญา และการย้อนขั้นตอนในระบบ e-EP สาธิตการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-market สาธิตการจัดทำประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding สาธิตแนวทางตรวจเอกสาร และพิจารณาผลสำหรับวิธี e-bidding สาธิตการบันทึกข้อมูลในสัญญาจ้างก่อสร้าง สาธิตการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาและการบริหารสัญญา สำหรับวิธี e-bidding และการคืนหลักประกันสัญญา ทุกหัวข้อมีการยกตัวอย่าง แจ้งปัญหาที่มักพบและแนวทางแก้ไข
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 110 การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาความหมายของการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย หาข้อตกลงในการเจรจา การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน เพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระหว่างบุคคล ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคู่เจรจา
เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการเจรจา และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตรง ในการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และการเยียวยา จากกรณีตัวอย่างในแต่ละกรณีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน คู่กรณีรายบุคคล หน่วยงานต่อหน่วยงาน ทุกระดับความรุนแรง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการอาชีพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 111 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจูงใจให้ทีมมีความร่วมมือและใช้ภาวะความขัดแย้ง ในเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่เหมาะสม เข้าใจพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจเอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกรู้จักและเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่น ทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปัญหา หลักการแก้ปัญหา ไหวพริบในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ากับปัญหา การจูงใจในการทำงานเป็นทีม การกำหนดเป้าหมายเดียวกันของทีมงาน กำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน อย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานอื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 112 การประเมินค่างาน การประเมินปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เน้นเทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กำหนดการหลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อราชการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประสานงานราชการภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ หลักการเขียน สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆ เช่น หนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล หนังสือตอบรับ ปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม หนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ เป็นต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ และผู้สนใจอื่นๆ

คลิกเพื่ออ่านต่อ