หลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป

กำหนดการหลักสูตร 120 การใช้ Excel ในงานสำนักงาน และงานทั่วไป (ให้นำโน้ตบุคที่ติดตั้ง excel version 16 มาด้วย)

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สาธิต กระเวนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Excel/ การจัดข้อมูลกับแผ่นงาน ในเซลล์และตามเงื่อนไข/ การจัดเรียง การตรึงแนว การแยก และการกรองข้อมูล/ การสร้างสูตรคำนวณและการอ้างอิงเซลล์/ การสร้างฟังก์ชันและการใช้ฟังก์ชันการคำนวณที่ใช้งานบ่อย/ การใช้ฟังก์ชัน IF แบบเงื่อนไขเดียวและหลายเงื่อนไข/ การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาด้วย VLOOKUPและการป้องกันสูตรงาน/ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศด้วยกราฟประเภทต่าง ๆ

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. การสร้างและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/ การสร้างรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์และจัดสร้างรายงานสำหรับระบบฐานข้อมูล/การสร้าง Query และการนำข้อมูลภายนอกเข้า Excel/ การเตรียมข้อมูลเพื่อทำ Pivot Table / การออกแบบและการจัดกลุ่มใน Pivot table /การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table)/ การสร้าง Dashboard


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Gramma และศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Rangsan – Mind Map Solution

กำหนดการหลักสูตร 119 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกตามหลัก Grammar และศัพท์โดยใช้โปรแกรม Rangsan –Mind Map Solution (โหลดโปรแกรมฟรี/ให้นำโน้ตบุคมาด้วย)

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ

วันแรก 09.00 – 16.00 น.        Fundamental English Editing and Revision for daily writing by Rangsan –Mind Map Solution/ การใช้  Dictionaries ทั้ง 3 ประเภทพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพัฒนาการเขียน/Essential Grammar for English editing and revision/ Sentence and Part of Speech Analysis

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น.     Process of Editing and Revision/ The use of Editing and Revision Checklist/ Practices Editing and Revision: Daily Life English Editing/ Grammar error editing/ Sentence level editing


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ

กำหนดการหลักสูตร 118 เทคนิคลดความเสี่ยงในการเขียน TOR และการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ

วันแรก 09.00 – 16.00 น. การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตรงกับความต้องการ และลดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนข้อควรระวังในการจัดทำราคากลางและการเผยแพร่ราคากลาง

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (รวมทั้งการเช่า)/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา/ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง/การบอกเลิกสัญญา/การรับและการคืนหลักประกันสัญญา/ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า/ หลักประกันผลงาน


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร 117 เจาะลึกพรบ.ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กำหนดการหลักสูตร 117 เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิด/เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

วันที่ 28 ก.พ. 2563  วิทยากรโดย อาจารย์กริช บัวทอง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลคดีปกครอง สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

09.00 – 12.00 น. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และระเบียบสำนักนายกฯ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด เพื่อลดความเสียหายให้กับภาครัฐ และผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาตัวอย่าง

13.00 – 16.00 น. พรบ. ความรับผิดทางละเมิดฯ และแนวปฏิบัติล่าสุดเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ กรณีศึกษาการตั้งกรรมการและการสอบข้อเท็จจริง การทำสำนวนคดีละเมิด กรณีศึกษาตัวอย่าง


หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น.ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันทุกหลักสูตรพักรับประทานอาหารกลางวัน กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร 116 การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(พ.ร.บ.ใหม่) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและกฎหมายจากสำนักงบประมาณ

วันเดียว 09.00 – 16.00 น. หลักการ และสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติฉบับ ๒๕๐๒ และฉบับ ๒๕๖๑ ข้อควรตระหนักในการจัดการงบประมาณและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการภายใต้ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 3000 บาท

หลักสูตร 115 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ โดยอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล และอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก

วันแรก 09.00 – 16.00 น. หัวใจกับจิตวิญญาณการให้ความร่วมมือเชิงรุก ยกระดับความสำเร็จในชีวิตด้วยสปิริทจิตอาสา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อุบายขจัดกับดักการให้ความร่วมมือในองค์กร การคิดเชิงบวกสร้างสรรค์ให้งานมีประสิทธิผล เคล็ดลับปลูกฝังไลฟ์สไตล์จุดโดนใจที่แตกต่าง จิตวิทยาการสื่อให้ผู้มาติดต่อได้ความพึงพอใจ ศิลปะการปรับบุคลิกให้มีเสน่ห์ในการเข้าสังคม

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร การสร้าง วินัย และคุณธรรมในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดี จิตสำนึกในการทำงาน และจงรักภักดีต่อองค์กร   เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

หลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์รังสันต์ จันทร์วิเศษ/อาจารย์จุฬาภรณ์ จรบุรมย์

วันแรก 09.00 – 16.00 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองค์ประกอบ และหลักการเขียน หนังสือประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองค์ประกอบของหนังสือประเภทต่างๆ สำนวนภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทต่างๆการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามข้อมูล

วันที่สอง 09.00 – 16.00 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชมฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ชื่นชม การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ

วันที่จัดอบรม 30-31มี.ค 62

ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

หลักสูตร 113 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการที่ใช้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และสามารถอ่านออกเสียงหรือพูดประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับการ การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอข้อมูลต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอำลา สามารถการเขียนอีเมล์เพื่อประสานงานเบื้องต้น และหนังสือราชการเบื้องต้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้สนใจทั่วไป

คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตร 112 การประเมินค่างาน การประเมินปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างานในภาระงานนั้น การกำหนดขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานครบวง PDCA เน้นเทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษาบุคลากร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ

หลักสูตร 111 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจูงใจให้ทีมมีความร่วมมือและใช้ภาวะความขัดแย้ง ในเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่เหมาะสม เข้าใจพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจเอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกรู้จักและเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่น ทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ความคิดเชิงบวกในการจัดการกับปัญหา หลักการแก้ปัญหา ไหวพริบในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการรับรุกเผชิญหน้ากับปัญหา การจูงใจในการทำงานเป็นทีม การกำหนดเป้าหมายเดียวกันของทีมงาน กำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจน อย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานอื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงาน

คลิกเพื่ออ่านต่อ